Nytt fra administrasjonen 8 september 2020

Sentraladministrasjonen

 • Budsjett 2021
 • Møter barnevernstjenesten
 • Møte med PPT – Hustadvika. Det går mot ny avtale med Hustadvika
 • Fagdager plan for helsehus
 • Solgt Flata 7 og 9.
 • Inngått avtale med megler om salg av 14 og 16
 • Møter med Helse Møre og Romsdal vedr psykisk helsevern
 • Forberedelser grunnerverv til nytt helsehus
 • Samarbeidsmøte kulturskole – markant nedgang i søkere denne høsten
 • Areal og drift – omorganisering
  • Vigdis Grefstad permisjon, men bistilling
  • Jørgen Jung Jensen konstituert i lederdelen
  • Eirin Husby Frey byggesaksbehandler
  • Kjøpe tjenester på plan
  • Håvard Kvisvik systemansvarlig div datasystemer, og bistår på utslippssaker
  • Else Brit Gaupset bidrar på kulturfeltet, etter behov

 

 

 • Sykefravær: Pr 1.9 7,7% (6,6% og 1,1%)
 • Sykefraværet i august: 6,1% (5,1% og 1%)
 • Miljørettet helsevern – plan for lukking gjennomført og sendt til fylkesmannen. Avvik ikke lukket. (Fylkesmannen har etterspurt noen rutiner).
 • Møte med Bufdir ass.rådmann og leder helse og omsorg. Angående barnevernreformen
 • Møte med barnevernet og KS konsulenter (veiledning)

 

Korona

 • Ingen kjente nye smittetilfeller i Gjemnes
 • Stor pågang for testing
 • Høyt fravær og problemer i tjenesteleveranse pga fravær relatert til koronasymptomer
 • Møter 2 ganger pr uke i lokal helseberedskap
 • Møter hver 14 dager med Hovedtillitsvalgte og verneombud
 • Møter hver 14 dag med fylkesmannen
 • Ukentlig rapportering til fylkesmannen og ukentlig rapport vedr smittevernutstyr

 

 

Batnfjord skule

 • Mye fravær! Ansatte som blir litt snufsete og må være hjemme for Korona-test. Utfordrende situasjon å få undervisninga til å gå.
 • Uke 36: hjemmeskole for ungdomstrinnet 1 dag.
 • Gjennomfører foreldremøta med 1 fra hvert hjem og Korona-tiltak.
 • Etterutdanning for å fylle opp Kompetanseforskrifta: 6 ansatte i etterutdanning. 2 på stipend fra Udir, 2 på frikjøpsordning fra Udir, 2 uten noe ekstra.
 • IKT: Full dekning 1:1 på alle trinn unntatt 3.trinn. 1-4: Ipad, 5-10: PCer. Kommunen kjøper PCer til 8.klasse hvert år, de har dem i 3 år, og vi sluser de som er brukbare nedover i systemet etterpå. Mål: alle har 1:1.
 • Byggearbeidet går etter planen, det fungerer godt å drive skole også. Litt trangt nå i høst.

 

Solsida barnehage

 • utbedring av uteområdet starter opp i løpet av høsten, grunnarbeid må gjøres, nye lekeapparater må monteres 
 • har hatt en del fravær på grunn av strengere retningslinjer for oppmøte ved sykdom, både barna og personalet
 • bhg har vært åpent som vanlig, men ved mye fravær kan det være risiko for å måtte redusere tilbudet i kortere perioder

 

Foreldreveiledning 

 • 3 veiledere er nå ferdig sertifisert, tilbud om foreldregruppe vil komme etterhvert
 • tilbud om foreldreveiledning skal gis til alle foreldre, og det skal være gratis

 

 

Helse og omsorg

Administrasjon i helse og omsorg  har arbeidet mye med helsehus etter ferien.

Salg av sykehjemsplass nummer 7. fra august.

Ny demenskoordinator og faglig leder for dagaktivitetstilbudet. Gunhild Lervik fra Kristiansund.

Møte HMR

Korona – økt testing

Legevikar til nyttår – fra byrå

 

 

Areal og drift

 

Drift:

 • Parsell av Fursetvegen asfaltert
 • Skogrydding langs kommunale veier pågår.
 • Angvik skule – detaljprosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag for personalrom og dusjanlegg pågår. Byggestart 2021.
 • Angvik barnehage – detaljprosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag for personalrom pågår. Byggestart i 2021.
 • Fostervollvegen – grøfting og utbedring av grusdekket pågår.
 • Blikkåsvegen - - grøfting og utbedring pågår.
 • Angvik barnehage – oppgradering av uteområde pågår.
 • Fjernvarmeanlegg til sjukeheimen og Øratunet – utbedring av flere lekkasjer på varmerør i bakken samt skiftet varmeveksler i varmesentralen.
 • Kontrakt om utarbeidelse av brannkonsept kommunale formålsbygg signert med Multiconsult. Arbeidet startet i dag.
 • Solsida 4 – opparbeidelse i rute og ferdigstilling januar 2021.
 • Flata 9 og 7 solgt.
 • Flata 14 og 16 legges ut for salg i år.

 

 

Renhold:

 • I disse Coronatider er det ekstra renhold rundt om kring på alle bygg, vi er nå på gult nivå. På Batnfjord skule så har vi løst det med at renholderne begynner senere på dagen og får brukt tiden etter skoleslutt til å renholde alle klasserom som er opptatt hele dagen. Har fungert fint.
 • I barnehagene er det en renholder pr. bygg som utfører daglig renhold og desinfisering. Hverdagen fungerer greit så lenge ingen blir syke. Lite med vikarer å sette inn ved sykdom.

 

Plan/byggesak:

Plan

 • Plansaksbehandler er blitt byggesaksbehandler.
 • Nåstad I: Nytt planforslag foreligger, men er ikke sendt på høring.
 • Sjøbakkan veranda: kommunen har mottatt klage på vedtatt plan. Det tas sikte på å få klagen behandlet i neste kommunestyremøte.
 • Sentrumsplan: Ikke gjort noe på denne siden forrige vedtak.
 • Samfunnsdelen: Ikke gjort noe på denne siden forrige vedtak.
 • Digitalt planregister: Kommunen har etterslep med å ajourholde registret pga. mangler kartforvaltningsprogram (og arbeidskraft til å drifte et slikt program). Det er ikke penger i 2020-budsjettet til å sette ut arbeidet til konsulent. Arbeidet med registret er derfor brakklagt.
 • Kommuneplan vil bli lagt ut i innsynsløsningen ved hjelp av konsulent

 

Bygg

 • Ny saksbehandler.
 • Mange saker og det må påregnes tregere saksbehandling nå som Vigdis har permisjon.

 

Annet

 • Kommunen har deltatt i prosjektet «Bærekraftfylket Møre og Romsdal». Dataene kvalitetssikres nå og resultatet vil bli lagt frem for kommunestyret når dette er klart.

 

 

Kultur:

 • TV-aksjonen blir digital i år, ingen bøssebæring.
 • Det kommunale næringsfondet har fått ekstra corona-midler på kr 914 000,-, søknadsfrist 30.09.2020.

 

 

 

Batnfjordsøra, 8.9.2020

 

Birgit Eliassen

rådmann