Nytt fra administrasjonen januar 2019

Sentraladministrasjonen

 • Sykefravær desember i %: 6,8 (1,1 egenmeldinger)
  • 4. kvartal 2018:                 7,5(1,2 egenmeldinger)
  • Hele 2018:                          7,8 (1,1 egenmeldinger)
 • Håvard F Kvisvik leies ut i 25 % stilling til helseinnovasjonssenteret
 • Tone Aarsund er barnehagefaglig ansvarlig og rektor for voksenopplæringa fra 1.1.2019
 • Synkende elevtall i voksenopplæringa når flyktningene går ut av introduksjonsprogrammet. Det er 8 igjen nå. Må vurdere andre, mindre og rimeligere lokaler
 • Kurs ledere januar
 • Ass.rådmann fedrekvote august.
 • Lokale lønnsforhandlinger august
 • Ny IA-avtale signert i desember. Lokal avtale om utvidet adgang til egenmeldinger
 • Iverksatt arbeid med ungdomsmiljøet
  • Kartlegging - Spekter
  • Snu-metodikk (kartlegging)
  • Utvide MOT-medlemskapet til ¨omfatte flere tjenester
  • Ungdomsklubben – forskjellige tiltak
  • Engasjere foreldre og elever enda mer
  • Søkt midler for å styrke skolehelsetjeneste
 • Interkommunal plannettverk
 • Styringsgruppe brann og redning
 • 22.1.2019 ordfører og rådmann til stede på felles møte for alle ansatte i skoler og barnehager i Gjemnes – presentasjon av oppvekstprosjektet i regi av Nettverk Nordmøre: Sammen skaper vi framtida

Barnehagene

Lyser ut 4 60% utdanningsstillinger, med forbehold om kommunestyrets godkjenning

Hovedopptak barnehageplass - søknadsfrist 1. mars

Batnfjord skole

Etter nyttår har vi hatt mye jobb med saken vår mht ungdomsmiljøet i kommunen.

Vi har jobba med flere mobbesaker.

Nå er vi godt i gang med diverse tiltak på skolen, og vi følger handlingsplana som blei lagt i kommunalt møte.

Ellers nytter vi oss så godt vi kan av ski-og akemuligheter alt mens vi har snøen her!

Angvik skole

Rektor jobbar fortsatt med å sette seg inn i arbeidsoppgåver og rutiner på skulen. Har fått svært god mottaking både frå elevar, personale og føresette.

Ein noko tøff start på bygningsfronten: to vannskadar på skulen etter jul; begge er reparert, men taklekkasjen på gymfløy må undersøkast nærare mtp mulege fuktskadar i tak.

Elevundersøkinga i 7. klasse viser jamt over gode resultat. Spesielt gledeleg er det at elevane melder om ein god læringskultur (langt over nasjonalt snitt). Angvik skule ligg noko over kommunalt snitt på dei fleste område, sett bort frå faglege utfordringarfelles reglar og mestring. Dette blir fokusområde for skulen framover.

Helse og omsorg

Helse og omsorg fikk varsel om to tilsyn rett over nyttår. Det ene er brannettersyn av Helse og omsorgssenteret utført av Molde brann- og redningstjeneste. Tilsynet ble gjennomført i midten av januar og der venter vi på en rapport. Det andre tilsynet skal gjennomføres i februar og er knyttet til Nåstad omsorgsboliger og har tema vold og trusler på arbeidsplassen. Det er Arbeidstilsynet som skal gjennomføre dette tilsynet.

Areal og drift

Kostra-rapportering pågår for hele avdelinga.

Renhold på voksenopplæringa og på lysfabrikken er kommet inn under renholdsavdelinga.

Branntilsyn av særskilte brannobjekt pågår og utføres av Molde brann- og redningstjeneste.

 

Kommunale planer:

Kommuneplana - skal forhåpentligvis være klar til Formannskapet 19.mars.

Torvikbukt sentrum – Arbeidet er igangsatt igjen.  (Neste steg er møte med SVV for å løse innsigelser knyttet til antall avkjørsler).

Nåstad reguleringsendring – Arbeidet er igangsatt igjen.  (Ble stilt i ro i tilfelle det ble behov for arealet til nytt sykehjem).

Høgset fergekai – Jobbes med å løse innsigelse fra Fylkesmannen

Sykehjemstomta – gjenopptar planarbeidet. Kommunen har fått tilbud om en annen tomt. Det vurderes, og en vil besvare henvendelsen

Folkehelseplana – er i gang med samtaler med ledere innenfor hver sektor, Vanskelig å sette sluttdato, men arbeidet går godt

 

Private planer:

Oppigardshaugen (Angvik) – Har vært varslet oppstart, kommunen venter på planforslaget

Hestelandsbyen (Angvik) – Har ikke hørt noe siden oppstartsmøtet 27/6-2018.

Sjøbakken veranda (Angvik) – Angvik prosjektering har bedt om oppstartsmøte

 

Kommer fortsatt mange dispensasjonssøknader

 

Natur- og viltforvaltning:

Rapportering av jaktstatistikk ajour, med unntak av et rådyrvald som ikke har levert.

Grunnlag for fakturering av fellingsavgifter og utbetaling av driftstilskudd må produseres.

Nye avtaler med ettersøksjegere skal behandles politisk og utlyses. Retningslinje for ettersøksarbeid utarbeides og godkjennes sammen med avtalene.

Retningslinjer viltfondet – Nytt utkast til retningslinjer er skrevet og skal politisk behandes.

 

Landbruk

Nytt digitalt system for behandling av søknad om SMIL og drenering fra 2019. Nettsiden skal være oppe og gå 11. februar 2019 og søknadsfrist er 1. mars.

 

Arbeid med ny regional vassforvaltningsplan er påbegynt. Høringsfrist for planen blir 01.04.-30.06.2019

 

Prosjekt:

Batnfjord skole – plan- og byggekomiteen har godkjent budsjett – behandles i kommunestyret i dag.

Astaddalen barnehage – formannskapet har godkjent budsjettsak – behandles i kommunestyret i dag.

Solsida 4 – prosjektering av infrastruktur pågår

Søvika boligfelt – etablering av slamavskiller

 

Kultur

Ungdomsrådet

            Det vart vald nye representantar til ungdomsrådet like før jul.  

Desse er no med:

Joakim Myklebost Tangen     Fast representant       På val i 2019

Linus Engdahl                        Fast representant       På val i 2019

Silje Brandvik                         Fast representant       På val i 2019

Anette Angvik Astad               Fast representant       På val i 2019

Ruben Fredrickson                Fast representant       På val i 2020

Iver Nybø Botterli                   Fast  representant      På val i 2020

Vebjørn Meisingset                Fast representant       På val i 2020

 

Edvard Sætran Solli               1. vararepresentant    På val i 2019

Stephany Crespo                   2. vararepresentant    På val i 2019

 

I tillegg møter Leif Ståle Engdahl som kommunestyret representant i valperioden.

 

Joakim Myklebost Tangen vart attvalt som leiar for eit år.

Det nye rådet har alt hatt 2 møter på nyåret og drøfta ungdomsklubb, folkehelse, kommuneplan og UKM.

UKM

Gjemnes skal stå som arrangør for UKM i februar. Dette er eit fellesarrangement med Tingvoll og Nesset. Det er svært liten påmelding til no.  Dersom vi ikkje får meir påmelding, kan vi bli nøyd til å avlyse. Det er i så fall første gongen på 30 år!

Biblioteket

Vi har på nyåret hatt vårt halvårlege bibliotekmøte med vår felles biblioteksjef i Kristiansund og kan stadfeste vårt gode samarbeid. Besøk og utlån på biblioteket ser ut til å være stabilt. 

 

Batnfjordsøra, 29.1.2019

 

Birgit Eliassen

rådmann