Nytt fra administrasjonen mai 2019

Orientering til kommunestyret 28.5.2019

Sentraladministrasjonen

 • Sykefravær pr 1.5.2019: 8,2% (6,5% sykmelding og 1,5% egenmelding)
 • Sykefravær april: 8% (7,1% sykmelding og 1% egenmelding)
 • Sykefravær sykehjemmet april 2,9%! J
 • Kurs for ledere i arbeid og psykisk helse 16.5
 • Ass rådmann Arbeidsmiljøkonferansen 3.4 og 4.4.
 • Evaluering kriseberedskap etter jordras gjennomført 8.4. Møte beredskapsgruppe 24.4. Evalueringen gjennomgått
 • Røde kors førstehjelpskurs for innbyggere 14.5
 • Dialogmøte HMR 20.5 – råd mann og ass. rådmann deltok, som de eneste fra Nordmøre
 • Opplæringskurs ledere public 360 21.5
 • Oppstart av easycruit 16.5 – innføring av rekrutteringsmodul visma. Innføres samtidig som public 360
 • Møte med ordførere og rådmenn og styringsgruppe brann IKS – sak i neste møte
 • Møter i forbindelse med virksomhetsoverdragelse Kulturskole
 • Eiermøte Tøndergård – ny avtale – sak i høstmøtet
 • Folkemøte kommuneplan
 • Regionrådsmøte Surnadal

 

Solsida benehage

Solsida bhg - jubileum - 30 år i august!

Helse og omsorg

Det skal inngås en ny avtale med Kristiansund om kjøp av sykehjemsplasser. Den inneværende avtalen innebærer salg av tre plasser fram til ut juni måned.

Den fjerde plassen har vi inngått avtale på fortløpende. Den nye avtalen vil inneholde salg av fire plasser fra juli til ut desember.

Planlegging av nytt helsehus er restartet og det er opprettet syv arbeidsgrupper innen helse og omsorg, samt noen andre funksjoner som arbeider med innholdet i helsehuset. Dette er et arbeid som prioriteres høyt nå.

Ved hjemmetjenesten er de i gang et utviklingsprosjekt som skal se på blant annet arbeidsprosesser, kvalitet, arbeidsmiljø, kompetanse. Hovedmålsettingen med prosjektet er å skape en organisasjon som er forberedt på å ta imot den økende veksten av behov fortjenester som vil komme. I prosjektet brukes det interne ressurser i arbeidet.

Areal og drift

Forbereder overgang til nytt sakssystem - eByggesak

Natur- og viltforvaltning

 • Evaluering av jakta for 2018 og bestandsplanperioden (2016-2018) utført
 • Årlig viltmøte er avholdt
 • Søknader om godkjenning av nye bestandsplaner (2019-2021) er under behandling (10 søknader) og skal opp i viltnemnda.
 • Frist for utsending av fellingstillatelser i tråd med søknad er 15. juni.
 • 3 jegerprøveeksamener er avholdt i april/mai.
 • Informasjon om brenning av bål og påfølgende vurdering av registrering i grunnforurensingsdatabasen legges ut på hjemmesiden.
 • Avfallsplan for småbåthavner skal utarbeides, frist 1. september.
 • Kommunen deltar i klimanettverk - innsamling av informasjon om utslipp fra kommunens drift

Landbruk

Det er kun kommet inn en søknad om tilskudd til drenering innen fristen. Søknader mottas i løpet av sommer/høst til midlene er brukt opp.

Det er igjen innført mulighet for å søke om produksjonstilskudd på papir - landbruksdirektoratet har kommet frem til at de ikke har lovhjemmel til å kreve at alle leverer elektronisk.

Kommunale planer

Kommuneplana – Høringsfrist gikk ut 16.05.2019. Det arbeides med å svare ut innsigelser og merknader og forbedre plankartet. Sikter på sluttbehandling i formannskapsmøte 20. august/kommunestyremøte 3.september.

Torvikbukt sentrum - Revidert planutkast er ferdig, men må kvalitetssjekkes. Sikter på sluttbehandling i formannskapsmøte 20. august/ kommunestyremøte 3. september

Nåstad reguleringsendring: arbeidet har vært stilt i bero pga. av andre planprosesser. Arbeidet tas nå opp igjen.

Høgset fergekai – Revidert planutkast er ferdig, men må kvalitetssjekkes. Sikter på sluttbehandling i formannskapsmøte 20. august/ kommunestyremøte 3. september

Sykehjemstomta – til klagebehandling hos Fylkesmannen.

Private planer

Høringsfrist i forbindelse med oppstartsvarsel for reguleringsplaner for Sjøbakken veranda (Angvika) og Hestegrenda (Angvika) gikk ut 28.03.2019. Kommunen har ikke mottatt planforslag for disse enda.

Drift

 • Gjemnes kirke, renovering tak – entreprenør valgt, oppstart august.
 • Kjøp av traktor – leverandør valgt
 • Kjøp av feierbil – leverandør valgt
 • Solsida 4 – opparbeidelse legges ut på konkurranse uke 25, beregnet oppstart oktober.
 • Asfaltering Furset og Slettamyra utgår, overføres til 2020. Årsak - nødvendig rehabilitering av vei i Søvika boligfelt og økte kostnader på Åndalsvegen og Halsetvegen, som er klar til utførelse.
 • Asfaltering Åndalsvegen utføres i juni.
 • Asfaltering Halsetvegen utføres i juni.
 • Fremføring fiberkabel til kommunale boliger – pågår.
 • Flata 7 og 9 – prosess med salg igangsatt

Prosjekt

 • Batnfjord skule – rådgiver jobber med tegninger
 • Astaddalen barnehage – arbeider med tilbygg pågår – skal være ferdig før nytt barnehageår
 • Ny sykehjem – interne arbeidsgrupper jobber med innspill

Kultur

Fristen for å søkne på dei nyoppretta stimuleringsmidlane har gått ut. Vi har fått inn 17 søknader, med ein samla kostnad på ca 3,5 mill. og eit forventa tilskot på kr. 488.000,- Før midlane blir fordelt, skal idrettsrådet og ungdomsrådet uttale seg.

StikkUT sesongen har starta og vi har til no registrert 1560 turar med 239 aktive brukarar i Gjemnes.

Vi har også i år fått tilskot til å ha geiter på beite på Ikornneset og dei er alt godt i gang med jobben sin.

Vidare har vi fått tilskot til informasjonstavler som skal opp ved Elvastien på Batnfjordsøra og ved Flemsetervatnet.

 

Batnfjordsøra, 28.5.2019

Birgit Eliassen

rådmann