Bygge nærmere enn 4 meter fra nabogrense

Da må du enten ha skriftlig samtykke fra nabo eller søke om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, dersom annet ikke er nevnt i plan- og bygningsloven med forskrifter.

Generelt gjelder det at byggverk skal ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til bygningens halve høyde og ikke under 4 meter. Kommunen kan likevel godkjenne at bygninger plasseres nærmere eller i nabogrense dersom

  • eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriflig samtykke eller

  • ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre bygning.

I slike tilfeller må kommunen gjøre en konkret vurdering av ulempene for berørt nabo. Vi vil vanligvis ikke gi tillatelse til plassering nærmere nabogrensen enn 1 meter uten samtykke fra berørt nabo.