Tomter og boliger

Gjemnes kommune ligger sentralt mellom Kristiansund og Molde. Det er ledige boligtomter og hyttetomter i de fleste bygder.

Kommunestyret har i møte 28.5.2019 fattet følgende vedtak for priser på kommunale bolig- og industritomter:

 

1. Kommunestyret fastsetter priser på tomt i byggeklare boligfelt og næringseiendommer som prinsippet etter selvkostberegning.

 

2. Kommunestyret fastsetter følgende priser for tomt i boligfelt og nærings/industrieiendommer:

a. Pris på eksisterende kommunale boligtomter settes til kr. 300 pr m2 tomteareal.

b. Pris på eksisterende kommunale nærings/industritomter settes til kr. 250 pr m2 tomteareal.

c. Nye tomter i boligfelt og nye tomter til nærings og industriformål selges etter selvkost.

d. Pris for tilleggsareal til nærings-/ industritomter settes til kr. 300 pr. m2.

e. Prisene justeres etter konsumprisindeksen ved hvert årsskifte. Første gang 1.1.2021.

 

3. I tillegg til tomtepris pr m2 tomteareal kommer oppmålingsgebyr, tinglysningsgebyr og dokumentavgift som belastes kjøper samtidig med tomtesalget. Dersom tomten ikke er fradelt kommer også gebyr for deling etter plan- og bygningsloven.

 

4. Dersom salg av deler av et industriområde medfører at veg og/eller tekniske anlegg i området må legges om, må kjøper bære kostnadene med slik omlegging.

 

5. Det benyttes følgende faktorer for differensiering av pris på tomter:

Område                                                                                                                           Faktor

Boligområder Batnfjordsøra og Torvikbukt                                                               1,0

Nærings/industriområde i hele kommunen                                                              1,0

Boligområder Angvik                                                                                                      0,9

Boligområder Heggem, Flemma, Ørlia, Søvika og Gjemnesstranda                      0,8

 

6. Ovennevnte priser gjelder fra og med 1. juni 2019.

Kommunestyret har i møte 26.5.2020 fastsatt følgende priser for tilleggsareal til boligtomter og nærings-/industritomter:

 

1.  Pris for tilleggsareal til boligtomt settes til m2 - pris for tomter i området når tilleggsarealet går fra område regulert til  boligbebyggelse.

 

2. Rådmann setter passende pris i hvert enkelt tilfelle for tilleggsareal til boligtomt når tilleggsarealet går fra andre reguleringsformål enn boligbebyggelse. Prisen skal være minimum 50 % av m2-pris for området og kan ikke overstige m2-pris for området.

 

3. Pris for tilleggsareal til nærings-/industritomter settes lik m2-pris for nærings-/industritomter i området.

 

Punkt 3 erstatter punkt 2.d. i kommunestyrets vedtak i utvalgssak 25/19 i møte 28.5.2019.