19.08.22 vil rotenonbehandling foregå i Batnfjordselva langs Elvastien.

Oppfordrer derfor alle turelskere til å utforske andre stier den dagen.

Vannlekkasje Bergsøy - varsel om ny vannavstengning 17.08.22.

Informasjon til befolkninga om planlagte bekjemping mot Gyrodactylus salaris

Finner du døde fugler - hva skal du gjøre da?

Det har den siste tiden vært flere som har kontaktet kommunen etter funn av døde fugler. Med bakgrunn i at det i den senere tid er påvist fugleinfluensa hos villfugl ber vi dere som et føre-var-prinsipp å ta noen forhåndsregler i møte med fugl.

Salg av eiendom med gårdsnr 50 og bruksnr 27

EIENDOMMEN ER SOLGT. Gamle Bergsøy fergekai med adkomstvei legges nå ut for salg.  I politisk sak, 14/22, behandlet av formannskapet ble følgende vedtak gjort: Formannskapet ber administrasjonen om å gå videre med salg av eiendommene. Formålet med salget må være økt næringsutvikling, gjennom etablering av ny næring eller styrking av allerede eksisterende næring i kommunen. Før salget blir gjennomført skal eiendom, tomteforhold og rettigheter til parseller avklares. Knyttet til eiendom med gårdsnr 50 bruksnr 27 er alt nå avklart, og denne legges ut for salg med vedtatt formål.

Informasjon om planlagte bekjempingsaksjoner mot Gyrodactylus salaris

I forbindelse med de planlagte rotenonbehandlinger for å bekjempe parasitten Gyrodactylus salaris i Drivaregionen i 2022 og 2023, vil vi informere befolkningen i det berørte området om den aktiviteten som planlegges. Det er viktig for oss å komme i dialog omkring det som planlegges slik at det eventuelt kan gjøres tilpassinger hvis det skulle være behov for dette.

Endring i Tannhelsetilbudet

Tilbudet har for pasienter fra Gjemnes vært gitt ved Molde Kompetanseklinikk de siste 1,5 år, men vil nå gis ved distriktstannklinikken i Kristiansund. Vi ser ut fra kapasitetshensyn at dette vil gi raskere tilgang til tannhelsetjenester/ et bedre tilbud til pasientene i Gjemnes

Integreringstiltak for flyktningar i regi av frivillige lag og organisasjonar.

Til frivillige organisasjonar, tilsette i som jobbar med frivilligheit i kommunar, flyktningtenester med meir. Møre og Romsdals fylkeskommune ønsker å minne om tilskotsordning om integreringstiltak for flyktningar i regi av frivillige lag og organisasjonar i Møre og Romsdal. Det er sett av inntil fem millionar kroner til formålet.

Til foreldre med barn i Gjemnes kommune - fra helsestasjonen

Til alle foreldre med barn i Gjemnes kommune Under oppdatering av fagsystem på helsestasjon- og skolehelsetjenesten i går ettermiddag har det ved en feil blitt sendt ut innkallinger til alle timer fra 2019 og frem til dags dato.  Se bort fra timer av gammel dato og kom til timer fram i tid. Beklager ekstrabryderi for dere som har fått gamle innkallinger. (Ingen hast lenger om å åpne i dag, print har nå blitt  stoppet.)   Hilsen Kristin og Marianne ved Gjemnes helsestasjon- og skolehelsetjeneste.

Kartlegger geologien fra lufta

Fra midten av juni og i cirka seks uker framover skal Norges geologiske undersøkelse (NGU) utføre geofysiske målinger fra helikopter i Møre og Romsdal.