Endring av inndelingslovas bestemmelser om behandling av grensejustering, ordføreren deltok på høyring i Stortinget.

Ordfører Knut Sjømæling deltok i dag på åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomitee vedr. representantforslag om endring av inndelingslovas bestemmelser om behandling av grensejustering mellom kommuner. Høringen finner du her.   Ordfører Knut Sjømæling sitt innlegg finner du direkte her på 15:55

Høring om utvidet båndtvangstid

Gjemnes kommune har vedtatt i sak 49/18 at forslag til lokal forskrift om utvidet båndtvangstid i Gjemnes kommune skal legges ut på høring. Høringsfrist er satt til 04.12.2018. Høringssvar sendes: Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra, eller post@gjemnes.kommune.no Båndtvang adresseliste (PDF, 530 kB) Båndtvang forslag til lokal forskrift (PDF, 350 kB) Båndtvang høringsvedtak (PDF, 247 kB)  

Lensmannskontor får nye telefonnummer

I samband med omlegging av telefonsystemet i Møre og Romsdal politidistrikt vil flere lensmannskontor på Nordmøre og i Romsdal få nytt telefonnummer med virkning fra tirsdag 11. september kl 08.00.    Endringen gjelder Smøla lensmannskontor, Aure lensmannskontor, Surnadal lensmannskontor, Tingvoll lensmannskontor, Sunndal lensmannskontor, Eide, Gjemnes og Fræna lensmannskontor og Rauma lensmannskontor og de vil alle fra tirsdag morgen ha telefonnummer: 70 11 87 00.

Informasjon om forsøk med klorforbindelser mot Gyrodactylus salaris i Batnfjordselva i september 2018

Informasjon om feltforsøk med klorforbindelser mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Batnfjordselva i september 2018 (PDF, 655 kB)

Gjemnes kommune digitaliserer utsendelse av faktura

Gjemnes kommune er i ferd med å gjennomgå sine tjenester med sikte på økt bruk av digitale verktøy.  Dette gjøres for å effektivisere og å redusere kostnader.  Vi starter nå med digitalisering av utgående faktura til kunder.

Ledsagerbevis

Hvis du har behov for følge eller assistanse for å gå på kultur- og fritidsarrangementer, kan du søke om ledsagerbevis  

Parkeringskort for forflytningshemmede

Tilbudet er i først og fremst beregnet for forflytningshemmet fører av motorvogn, men forflytningshemmet passasjer med særlig behov for parkeringslettelse kan også søke.

Her kan du betale med Vipps

Kommunen har fra 18.august 2017 begynt med Vipps, - en betalingsmåte gjennom bruk av mobil for betaling av diverse tjenester i kommunen.

Motta sikker digital post fra kommunen ved svar på søknader om tjenester

   

Høring Forskrift ny politivedtekt for Gjemnes kommune

  Forslag til ny forskrift om politivedtekt for Gjemnes kommune (PDF, 141 kB)   Gjemnes formannskap vedtok i møte 15.5.18 at forslag til ny forskrift om politivedtekt for Gjemnes kommune sendes ut på høring til offentlige og private institusjoner, organisasjoner i kommunen og politiet. Forslag til politivedtekt gjøres også kjent for kommunens innbyggere slik at alle som ønsker det får mulighet til å uttale seg. Høringsuttalelsene skal være skriftlig og frist for uttalelser settes til 29.06.2018 Nye politivedtekter skal vedtas av kommunestyret og deretter stadfestes av Politidirektoratet. Det er Politilovens § 14 som regulerer arbeidet med politivedtekter. Politivedtektene har status som forskrift. I hht. forvaltningslovens kapittel VII skal endring av forskrift sendes på høring (§37) før endelig behandling i kommunestyret: «Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale seg før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trenges for å få saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre.»