Informasjon om forsøk med klorforbindelser mot Gyrodactylus salaris i Batnfjordselva i september 2018

Informasjon om feltforsøk med klorforbindelser mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Batnfjordselva i september 2018 (PDF, 655 kB)

Gjemnes kommune digitaliserer utsendelse av faktura

Gjemnes kommune er i ferd med å gjennomgå sine tjenester med sikte på økt bruk av digitale verktøy.  Dette gjøres for å effektivisere og å redusere kostnader.  Vi starter nå med digitalisering av utgående faktura til kunder.

Ledsagerbevis

Hvis du har behov for følge eller assistanse for å gå på kultur- og fritidsarrangementer, kan du søke om ledsagerbevis  

Parkeringskort for forflytningshemmede

Tilbudet er i først og fremst beregnet for forflytningshemmet fører av motorvogn, men forflytningshemmet passasjer med særlig behov for parkeringslettelse kan også søke.

Her kan du betale med Vipps

Kommunen har fra 18.august 2017 begynt med Vipps, - en betalingsmåte gjennom bruk av mobil for betaling av diverse tjenester i kommunen.

Motta sikker digital post fra kommunen ved svar på søknader om tjenester

   

Høring Forskrift ny politivedtekt for Gjemnes kommune

  Forslag til ny forskrift om politivedtekt for Gjemnes kommune (PDF, 141 kB)   Gjemnes formannskap vedtok i møte 15.5.18 at forslag til ny forskrift om politivedtekt for Gjemnes kommune sendes ut på høring til offentlige og private institusjoner, organisasjoner i kommunen og politiet. Forslag til politivedtekt gjøres også kjent for kommunens innbyggere slik at alle som ønsker det får mulighet til å uttale seg. Høringsuttalelsene skal være skriftlig og frist for uttalelser settes til 29.06.2018 Nye politivedtekter skal vedtas av kommunestyret og deretter stadfestes av Politidirektoratet. Det er Politilovens § 14 som regulerer arbeidet med politivedtekter. Politivedtektene har status som forskrift. I hht. forvaltningslovens kapittel VII skal endring av forskrift sendes på høring (§37) før endelig behandling i kommunestyret: «Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale seg før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trenges for å få saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre.»        

Reguleringsplan for Solsida 4 vedtatt

Gjemnes kommunestyre vedtok i møte 17.04.2018 sak 13/18 reguleringsplan for Solsida 4. Kart (PDF, 657 kB) Bestemmelser (PDF, 629 kB) Planbeskrivelse (PDF, 6 MB) Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato, jfr. forvaltningsloven kap. VI. Klagen skal være skriftlig og sendes via post til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra, eller med e-post til post@gjemnes.kommune.no .  

Fylkesmannen tilrår indre Gjemnes (Angvik skulekrets) til nye Molde kommune

Fylkesmannen rår til at indre Gjemnes (Angvik skulekrins) blir grensejustert frå Gjemnes kommune til nye Molde kommune. Dersom Gjemnes kommune i nær framtid gjer vedtak om å ta opp igjen forhandlingar med nabokommunane om samanslåing bør grensejusteringssøknaden leggast på vent. Les dokumentet her (PDF, 4 MB) For mer informasjon se Fylkesmannen i Møre og Romsdal sine hjemmesider   Fylkesmannens innstilling sendes til Moderniserings- og kommunaldepartementet for endelig avgjørelse i saken.  

Deler du brønn med naboen?

Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no .