Møteinnkalling til kontrollutvalgets møte 2.4.20 (foregår via skype)

Her er møteinnkallingen til kontrollutvalgets skype møte 2.4.20

Utsettelse på betalingsfrist eiendomsskatt og kommunale gebyr for 2020

Gjemnes kommune utsetter betalingsfrist 1.termin i 2020 på eiendomsskatt og kommunale gebyr, fra 20. april til 20. mai. Dette gjør vi for å lette situasjonen for de som er rammet av permitteringer o.l. som følge av koronapandemien.

Eiendomsskatt 2020

Ønsker oversikt over hvem som har krav på omsorgstilbud til barn.

Kommunen ønsker å komme i kontakt med de som har krav på omsorgstilbud til barn under 12 år.. Det gjelder der en eller begge av foreldrene har samfunnskritiske jobber. Ta kontakt med styrer i barnehage eller rektor på skolen der ditt barn går, hvis du ikke allerede har hatt kontakt.

Krafttak mot kreft

Årets innsamlingsaksjon er øyremerka kreftformer som få overlever. Nettside: https://kreftforeningen.no/krafttakmotkreft/     Bøsseaksjonen er avlyst over heile landet, begrunna med smittespreiingsfaren. MEN, innsamlinga kan vi la gå. Bruk Vipps. 461079, gi så det svi’. Takk på førehand! Stor takk til alle som har vore involvert, berre velvilje har eg møtt. Frå elevar og lærarar, på Høgtun og Batnfjord skule. Lars Brubæk, aksjonskontakt i Gjemnes.         

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27.2.20

Her finner du protokollen fra kontrollutvalgets møte den 27.2.20

Hjorteviltkveld

På grunn av følgende: Omlegging av hjorteviltregisteret og at man ennå ikke får ut noe særlig informasjon fra registeret utover fellingstall og dermed ikke har redskap for å evaluere jakta fullt ut At vi ennå ikke har mottatt informasjon om hvordan prøvetaking av skrantesjuke med kjever skal foregå Samt at vi på høsten får felles utdeling av skrantesjukeutstyr Blir årets hjorteviltkveld flyttet til høsten, før jaktstart. Det vil komme mer informasjon om møtet når det nærmer seg.

Vedtak reguleringsplan 20180001 Oppigardshaugen boligfelt

Kommunestyret har i møte 25.02.2020 sak 2/20, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, vedtatt reguleringsplan 20180001 Oppigardshaugen boligfelt.   Saksdokumenter er tilgjengelig på kommunens nettsider, gjemnes.kommune.no, eller ved henvendelse til Servicekontoret på kommunehuset.   Klager kan sendes via e-­post til eller med post til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra, innen 25.03.2020.   20180002 Oppigardshaugen boligfelt - Planbeskrivelse 23 (PDF, 5 MB) 20180002 Oppigardshaugen boligfelt - Planbestemmelser 30 (PDF, 868 kB) 20180002 Oppigardshaugen boligfelt - Plankart 23 (PDF, 968 kB) 20180002 Oppigardshaugen boligfelt - Saksframlegg sluttbehandling 25 (PDF, 225 kB) 20180002 Oppigardshaugen boligfelt - Vedtak 25 (PDF, 123 kB)  

Kommunedelplan - Sentrumsplan Batnfjordsøra - Høring og offentlig ettersyn

Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 11.02.2020, sak 1/20 at forslag til planprogram for kommunedelplanen for Batnfjordsøra, «Sentrumsplanen», sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Trygg hjemme, et nytt samarbeid om brannforebyggende arbeid.

Trygg hjemme er et samarbeid mellom Nordmøre og Romsdal brann og redning og kommunene for å redusere brannfare hos grupper med ekstra risiko for dette.